Alt Shop Now Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt

ประกาศทางกฎหมาย

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

อัพเดทล่าสุด 16/7/2017

ย่งยู่กี่113 ดอทคอม –บริการร้านค้าออนไลน์ผ่านบนเว็บไซด์ https://salyworld.com/ website.

เอกสารนี้คือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศทางกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ของร้านย่งยู่กี่113 (“salyworld”) ให้ข้อมูลออนไลน์บนเว็บไซต์นี้เมื่อคุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยินยอมมีผลผูกพันตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศทางกฎหมายนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกลักษณะหรือคุณสมบัติใดๆบนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลารวมถึงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศทางกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขบนเว็บไซต์นี้หรือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขรวมทั้งเราจะเผยไม่แพร่ข้อมูลใดๆของคุณยกเว้นที่อธิบายในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ซึ่งจะใช้ในการพัฒนาการบริการ 

ข้อมูลที่รวบรวมและการใช้งาน

salyworld มุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายสิทธิส่วนบุคคลอธิบายวิธีการจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ salyworld ได้รับจากคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และช่องทางการติดต่อหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

salyworld รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรสและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) ที่ให้ไว้เพื่อขอรับข้อมูลจากเรา ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ salyworld สามารถตอบกลับการร้องขอข้อมูลของคุณได้

นอกจากนี้ Yongyukee113 จะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อ (a) เป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดการเป็นเจ้าของบัญชี (ถ้ามี) และ/หรือ (b) ใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับหรือการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณ (หากมีคุณสมบัตินี้) ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลติดต่อและการจัดส่ง และข้อมูลทางการเงินจากการชำระเงินค่าสินค้าออนไลน์   

นอกจากการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์นี้ เก็บบันทึกภายใน วิเคราะห์สถิติและ (ถ้าทำได้) ตอบกลับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และ/หรือติดต่อคุณเพื่อการขาย/ซื้อ และรวมเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการบริการลูกค้าของเรา  

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บเพื่อใช้ภายใน Yongyukee113 เท่านั้น ยกเว้นว่าจำเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สามในกรณีต่อไปนี้:

เมื่อกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยของมูลดังกล่าว;
เปิดเผยต่อผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งจาก salyworld ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และระบบบนเว็บไซต์ภายในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น เช่น ผู้ให้บริการบัตรชำระเงินจะสามารถประมวลผลการชำระเงินของคุณผ่านเว็บไซต์นี้ได้เท่านั้น ผู้ให้บริการจัดส่งจะสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อได้เท่านั้น และผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแม่ข่าย พัฒนาและสนับสนุนเว็บไซต์ 

salyworld มีความห่วงใยเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของเยาวชนเป็นอย่างมาก เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บบันทึกข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากแต่เยาวชนนั้นได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราแล้ว ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กควร ที่จะติดต่อเรา

ข้อจำกัดความรับผิด

salyworld ไม่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับผลที่คุณจะได้รับจากการใช้หรือเชื่อถือเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาในหรือที่จัดหาโดยเว็บไซต์นี้ดังนั้นจะถือว่าคุณตกลงยอมรับความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ด้วยตนเอง

salyworld จัดทำเว็บไซต์นี้และจัดหาเนื้อหาและบริการในที่นี้ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่รับประกันใดๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฎหมาย ในที่นี้ salyworldขอสละสิทธิการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นใดโดยชัดแจ้งและเจาะจงภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยต่อสิทธิ ความสามารถทางการค้า การไม่ละเมิดสิทธิบุคคลที่สาม และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ salyworld ไม่เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ ความต่อเนื่องหรือความทันสมัยของเนื้อหา บริการ ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก การเชื่อมโยงหรือการสื่อสารบนหรือผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ คุณจะรับผิดชอบและใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทั้งหมดในการตรวจสอบว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้รับจากเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ประสงค์ร้ายใดๆ

salyworldและบุคคลใดๆ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ salyworld ไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ อีนเป็นผลมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา บริการหรือเอกสารที่จัดหาโดยหรือบนเว็บไซต์นี้ ("การคุ้มครองนี้") การคุ้มครองนี้รวมถึงการเรียกร้องทั้งหมดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการรับประกัน สัญญา การละเมิดสัญญา การจำกัดความรับผิดหรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใด และไม่ว่า salyworld จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม การคุ้มครองนี้ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลตามมา ความเสียหายที่เป็นตัวอย่างและความเสียหายจากการลงโทษ ความเสียหายที่เป็นผลจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตโดยไม่เป็นธรรม การขาดทุนและความเสียหายอันเป็นผลจากข้อมูลสูญหายหรือธุรกิจหยุดชะงัก

คุกกี้

"คุกกี้" คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีข้อมูลและจัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้คุกกี้มีวัตถุประสงค์ทางเทคนิคเพื่อการใช้เว็บเพจได้สะดวกมากขึ้นเท่านั้น คุกกี้ประเภทหนึ่งอาจบันทึกไฟล์ไว้บนคอมพิวเตอร์ถาวร และอาจถูกใช้ในการปรับเว็บเพจของผู้ใช้เป็นส่วนตัวตามตัวเลือกและความสนใจของผู้ใช้ มีคุกกี้อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า "คุกกี้เซสชัน" เมื่อคุณเข้าดูเว็บเพจ คุกกี้เซสชันจะถูกส่งระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูล คุกกี้เซสชันจะไม่ปรากฏเมื่อคุณปิดเว็บเบราเซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org

คุกกี้ต่อไปนี้ตั้งค่าโดย Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือรวบรวมสถิติการใช้งานบนเว็บของเรา สำหรับบันทึกข้อมูลการเข้าชมและผู้เข้าชมเว็บไซต์ สถิตินี้นำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้

 

วิดเจ็ตสื่อออนไลน์

เว็บไซต์อาจใช้วิดเจ็ตสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราบนแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn เป็นต้น) โปรดดูที่นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจวิธีการและข้อมูลที่เก็บรวบรวมและคุกกี้ที่ตั้งค่าโดยบุคคลที่สาม

หากคุณไม่ต้องการยอมรับคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ของคุณไม่ให้บันทึกคุกกี้หรือแจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่เว็บไซต์ขออนุญาตบันทึกคุกกี้ คุณสามารถลบคุกกี้ที่บันทึกไว้กอนหน้านี้บนเว็บเบราเซอร์ โปรดดูที่หน้าวิธีใช้เว็บเบราเซอร์เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์นี้อาจจำเป็นต้องใช้คุกกี้ หากคุณลบหรือไม่อนุญาตให้บันทึกคุกกี้ อาจส่งผลให้คุณสมบัตินั้นไม่สามารถใช้งานได้ 

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเรา

Shopping Cart

Cart is empty.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account